พนักงานรักษาความปลอดภัยของ ฟาโรห์อีสต์
   ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ตามหลักสูตรมาตรฐานของสมาคม
รักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานด้านพื้นฐานการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้านและการรักษาความปลอดภัยชั้นสูง

   นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฟาโรห์อีสต์ ยังได้รับการอบรม
ให้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ และให้รู้จักปรับเปลี่ยนบทบาทของตน ตามแผนการ
รักษาความปลอดภัยฉุกเฉิน

   ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของฟาโรห์อีสต์ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

   ระบบรักษาความปลอดภัยอิเลคทรอนิกส์
   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิตอล มีประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อต่อวิวัฒนาการของระบบรักษาความปลอดภัยอิเลคทรอนิกส์
ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่พัฒนาการของระบบตรวจตราอิเลคทรอนิกส์ ระบบการควบคุม
การเข้าออกอาคาร ระบบสัญญาณเตือนภัย และศูนย์ควบคุมความปลอดภัย
ที่มีพนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยของลูกค้าผ่านการการสื่อสาร
ด้วยระบบเสียง เสมือนการเดินตรวจตราในสถานที่จริง ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่งผลให้ระบบการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

ผลงานการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ 
Faroh East Co.,Ltd.
Tel. 042-347255-8 / Fax. 042-347259

  All contents copyright © Faroh East Co.,Ltd. All rights reserved.