ฟาโรห์อีสต์ มีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อค้นหาแนวความคิด วิธีการใหม่ๆ
ในการป้องกัน และกำจัดปลวก มด หนู ยุง และ แมลงวัน รวมถึงสัตว์รบกวนชนิดต่างๆ
ทั้งนี้เนื่องจากฟาโรห์อีสต์  ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงาน
Call Center ทางฝ่ายขายจะติดต่อกลับลูกค้าและเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยเร็วที่สุด
ฟาโรห์อีสต์ให้ความสำคัญต่อการสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์อย่างมืออาชีพ
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการกำจัดแมลง

   ปลวก
   การทำลายของปลวกมักเกิดในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ วงกบ ขอบบัว
และฝ้าเพดาน มากกว่าบริเวณอื่น การป้องกันและกำจัดปลวกมี 2 วิธี คือ

   - การป้องกันและกำจัดปลวกก่อนการก่อสร้าง
เป็นวิธีการป้องกันกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยการอัดน้ำยาลงดิน
ทุกตารางเมตรและสเปรย์ด้วยสารเคมีชนิดน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อป้องกันปลวกระหว่างก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย บริการกำจัดปลวก
ก่อนการก่อสร้างครอบคลุมถึงการตรวจเช็คทุก 6 เดือนและรับประกัน
ผลงานเป็นระยะเวลา 3 ปี

   - การป้องกันและกำจัดปลวกหลังการก่อสร้าง
โดยการเจาะพื้นของสิ่งปลูกสร้างที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อทำการอัดสารเคมี
ชนิดน้ำลงดิน ในการบริการครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน
(ยกเว้นในกรณี อาคารสูง และพื้นบ้านที่เป็นหินอ่อนหรือหินแกรนิตที่
ทางบริษัทจะทำการเจาะรอบนอกของตัวบ้านแทน) เพื่ออัดสารเคมีลงดิน
ในปริมาณ 5 ลิตรต่อจุด (ระยะห่างระหว่างจุด 1-1.5 เมตร) รวมทั้ง
บริเวณต้นไม้ใหญ่และ สวนหย่อม เพื่อเป็นการกำจัดปลวก

   มด แมลงสาบ
   มดและแมลงสาบเป็นพาหะนำโรคและสร้างความรำคาญต่อคน
การกำจัดมดทำได้โดยการพ่นน้ำยาชนิดน้ำหรือการใช้ผงเคมีตาม
บริเวณที่ที่พบ ส่วนการกำจัดแมลงสาบนั้น ปัจจุบันเรามีการสารเคมี
ตัวใหม่นั้นคือ “เจล” โดยการยิงเจลไว้ตามจุดและมุมต่างๆ ตามแหล่ง
หลบซ่อนหรือบริเวณที่มีปัญหา เช่น ท่อน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร
ห้องเก็บของ และ รอยแตกรอยร้าวต่างๆ เมื่อแมลงสาบเหล่านั้นกิน
เหยื่อเจล ก็จะเดินทางกลับไปตายที่รัง สารพิษที่ตกค้างในซากแมลงสาบ
ที่ตาย จะส่งผลต่อแมลงสาบตัวอื่นๆให้ตายตามกันไป

   หนู
   หนูเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์การกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ควรดำเนินควบคู่กับการป้องกัน โดยทางบริษัทมีวิธีการในการกำจัด
โดยการวางเหยื่อเคมีล่อ  ไว้บริเวณทางปิดกั้นทางเข้า-ออกของหนู เช่น
บริเวณท่อทางเดินสายไฟ ท่อน้ำ รูรอบบริเวณอาคารและเลือกใช้วิธี
การกำจัดหนูที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ

   ยุง
   การป้องกันกำจัดยุงมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่ ได้แก่

   - การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ โดยการกำจัดบริเวณที่มีน้ำขัง หรือ
     ใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำในบริเวณที่มีน้ำขัง
   - การสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
   - ดูแลไม่ให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ เนื่องจากจะเป็นแหล่งวางไข่ของยุง
     ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้ประชากรของยุงเพิ่มมากขึ้น

   แมลงวัน
   วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดแมลงวัน คือ
การรักษาความสะอาดและสุขอนามัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
บริเวณคอกสัตว์ที่มีมูลสะสม จุดพักขยะ และถังบรรจุอาหาร พื้นที่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นแหล่งสำคัญในการเพาะพันธุ์ของแมลงวันเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การป้องกันแมลงวันไม่สามารถทำได้
ควรเลือกใช้วิธีกำจัดแมลงวันด้วยสารเคมีให้เหมาะสมกับสถานที่ เช่น

   - ใช้สารเคมีพ่นในที่โล่งแจ้งให้ฟุ้งกระจายในบรรยากาศเพื่อให้แมลงวันตายทันที
   - ใช้สารเคมีพ่นบริเวณที่อยู่อาศัยของแมลงวัน
   - ใช้สารเคมีพ่นกำจัดหนอนให้ทั่วบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์
   - ใช้เหยื่อพิษโรยรอบบริเวณที่ทิ้งขยะ แหล่งที่มีความชื้นสูง หรือ
     บริเวณที่มีขยะมูลฝอยสะสมเป็นเวลานาน


 
Faroh East Co.,Ltd.
Tel. 042-347255-8 / Fax. 042-347259

  All contents copyright © Faroh East Co.,Ltd. All rights reserved.